Jasień - dawniej wieś, dziś dzielnica Ustrzyk Dolnych położony jest nad Jasienką u podnóża płn.-wsch. stoków Równi (662 m). Okres przedrozbiorowy Pierwotnie Jasień był wsią królewską i w 1494 r. został nadany rodzinie Ustrzyckich. W 1559 r. (być może po zniszczeniach najazdu tatarskiego) wieś tę lokowano ponownie na prawie wołoskim w celu zachęcenia pasterzy karpackich i przybyszów z zewnątrz do osadnictwa. Prawo wołoskie gwarantowało wówczas 24-letni okres wolnizny (tj. zwolnienia z podatków).

Wiek XVII obfitował w Bieszczadach w liczne najazdy hord tatarskich, band opryszków karpackich (beskidników) i w wojny prywatne szlachty będącej najczęściej na usługach magnatów. Prowadziły one z reguły do ruiny wielu gospodarstw chłopskich, a nawet do spustoszenia całych wsi.

Ponadto bywały chwile, że we wsiach pojawiali się nieopłaceni przez skarb Rzeczypospolitej żołnierze różnych formacji i samowolnie pobierali tzw „stacje”. Przypadek taki miał miejsce m.in. w Jasieniu i Ustjanowej w 1643 r. Z zachowanych źródeł historycznych dowiadujemy się, iż do wsi przybył wówczas 15-osobowy oddział żołnierzy pod dowództwem Konstantego Kłobuhowskiego „ze strzelbą i obuchami do gwałtownego wybierania stacji.” Gdy jasieńscy chłopi odmówili wydania żądanej ilości produktów i pieniędzy, „żołnierze zaraz na chłopy zgromadzone napadli” i zażądali natychmiastowego uiszczenia podatku mówiąc im: „nie masz pana teraz chłopie, my tobie panowie, koniecznie daj”. Wieśniaka, który ośmielił się pokazać im pokwitowanie o uprzednim oddaniu stacji za rok bieżący „za brodę porwali i brodę mu wytargali”. I tak „mieszkając w tej wiosce 15 ich przez dni 10, chłopów goniąc po wsi, łupiąc i bijąc” zmuszali ich do zapłacenia gotówką 140 zł oprócz kosztów związanych z utrzymaniem żołnierzy. Aby uzyskać tak dużą sumę włościanie musieli sprzedać kilka wołów. W następnym roku oficer Mikołaj Suchodolski zmusił chłopów tejże wsi do powtórnego uiszczenia „stacji” oszacowanej przez jego oddział na sumę 250 zł. Ponieważ kmiecie (samodzielni gospodarze) jasieńscy gospodarowali wówczas na 7 łanach, przeciętne obciążenie łanu podatkiem na wojsko wynosiło w 1644 r. 35 zł 22 gr. Ściągnięcie z chłopa tak wielkiej sumy prowadziło do ruiny gospodarstwa i biedy.

W 1664 r. wskutek starań Stanisława Ustrzyckiego, podstarościego przemyskiego, założono tutaj parafię i na miejscu drewnianego kościółka wzniesiono obecny jednonawowy, murowany kościół z zamkniętym półkoliście prezbiterium. Kościółek ma cechy obronne, małe okna, mocne drzwi i podziemny tunel od prezbiterium aż do Jasienki, z której podczas najazdów obrońcy brali wodę.

Wkrótce po wybudowaniu świątyni Jasień znienacka najechali Tatarzy. Największy ich najazd na ziemię przemyską w granicach, której znajdował się Jasień i na sąsiadującą z nią ziemię sanocką nastąpił we wrześniu 1672 roku. Wtedy to po upadku Kamieńca Podolskiego hordy Turków, Tatarów, Wołochów i sprzymierzonych z nimi wojsk szeroko rozlały się po Rzeczypospolitej. Bohatersko bronił się Lwów, a czambuły tatarskie błyskawicznie uderzyły na tereny, które od czasów „potopu” szwedzkiego nie ucierpiały od wojen i najazdów. Tutaj właśnie spodziewali się zdobyć jak najwięcej ludzi do niewoli i wszelkiego ich dobytku. Już końcem września 1672 r. oddziały tatarskie dowodzone przez Nuradyna – Soltana doszły pod Jasień rabując, paląc, mordując i biorąć ludność w jasyr i siejąc olbrzymie spustoszenie. Najwięcej ludzi do niewoli wzięto w okolicach Ustrzyk Dolnych, Leska, Krosna i Biecza. Skutki tego nagłego uderzenia okazały się niezmiernie tragiczne. Szlachta sanocka znajdowała się właśnie w lubelskiem, gdy do ich posiadłości – nie napotykając na większy opór – wtargnęły wielkie watahy Tatarów. Najeźdźcy splądrowali całe połacie Podkarpacia, spalili dwory i budynki gospodarcze, domy wiejskie, do niewoli zabrali dorosłych, żony, dzieci, poddanych, czeladź, bydło, konie, a także wszelkie dobra materialne gromadzone przez pokolenia. Już po dwóch tygodniach około połowy października hordy tatarskie objuczone dobytkiem i niewolnikami spłynęły na wschód. W pościgu za nimi część ludności wziętej w jasyr udało się odbić hetmanowi wielkiemu koronnemu Janowi Sobieskiemu, który ścigał Tatarów z 3 tysiącami jazdy aż za Dniestr. Wielu jednak ludzi trafiło na niewolnicze targowiska tureckie. Sprzedani w niewolę mężczyźni zasilili przykutych do galer wioślarzy, kobiety trafiły do haremów muzułmańskich, młodzi chłopcy w szeregi jazdy tatarskiej i do oddziałów janczarów. Tragiczne żniwo tego ostatniego najazdu Tatarskiego na ziemię sanocką okazało się ogromne. Z powierzchni zniknęły całe wsie wraz z zabudowaniami, inwentarzem i ludźmi. Prowadzony w rok później rejestr podatkowy stwierdza istnienie tylko kilku domów na obrzeżach poszczególnych wsi i po kilkunastu mieszkańców. Podobnie było też w Jasieniu, gdzie spalono doszczętnie wieś, a część mieszkańców znalazła schronienie w obronnym kościółku.

Lata niewoli w zaborze austriackim (1772 – 1918) Po I rozbiorze Polski w latach tzw. kolonizacji józefińskiej (1782 – 1787) na terenie parafii Jasień, w bezpośrednim sąsiedztwie Bandrowa Narodowego zamieszkałego przez Rusinów, powstała nowa wieś z ludnością niemiecką Bandrów – Kolonia. W tej nowej miejscowości był drewniany dwór, zbór, cmentarz i utworzona nowa parafia ewangelicka obejmująca zasięgiem podobne osady z ludnością niemiecką: Makową, Kolonię, Obersdolf, Preuzenthal, Siegenthal i Steinfels.

Bandrów – Kolonia była jedną z najbiedniejszych gmin wyznaniowych. Końcem XIX wieku pracujący w niej pastor J.W.Sohlich zanotował w pamiętniku: „Świeże, górskie powietrze tej lesistej okolicy służy zdrowiu doskonale, nawet tym, którzy przeważnie tylko chleb owsiany jędzą ... są w większości zdrowi i silni do pracy. Przybyli oni z miejsca, gdzie Men wpływa do Renu.” W 1921 roku mieszkały w niej 372 osoby wyznania ewangelickiego, lecz w 1944 roku Niemcy cofając się na zachód przed nacierającymi wojskami 4 Frontu Ukraińskiego zabrali ich na zachód. Rosjanie po zajęciu wsi rozebrali zbór w 1945 r.

W samym Jasieniu lata zaborów i względnego spokoju przyczyniły się do wzrostu liczby mieszkańców i względnego rozwoju wsi.

W 1808 r. według spisu wojskowego ludności Galicji w Jasieniu były 24 domy, 47 izb i 202 mieszkańców.

Spis wojskowy z 1816 roku podaje, iż wieś liczyła 422 mieszkańców. Rejestr wymienia już istnienie 64 domów, 1 duchownego, 53 chłopów, 37 mężczyzn całkowicie niezdolnych do służby wojskowej, 1 zdolnego do regimentu, 1 czasowo zwolnionego, 2 mieszkających w innym cyrkule, 76 chłopców w wieku od 0 – 14 lat, 16 chłopców w wieku 15 – 17 lat, 81 mężczyzn żonatych, 108 nieżonatych i wdowców, a w ogólnym zestawieniu 190 mężczyzn i 233 kobiety.

W 1857 r. wieś liczyła już 397 mieszkańców i administracyjnie należała do powiatu Lisko, poczty i także parafii grecko-katolickiej Ustrzyki Dolne. Właścicielem tabularnym była Katarzyna Laskowska. Jej posiadłość zajmowała 227 morgów gruntów rolnych, w tym: 17 – grunty rolne, 9 – łąki i ogrody, 16 – pastwiska, 185 lasy. Do wsi należało wtedy 1209 morgów gruntów rolnych, w tym: 657 – grunty rolne, 115 – łąki i ogrody, 170 – pastwiska, 40 – lasy.

Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej.

W kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – wybudowanym w 1664 r. - odbywają się dziś dwa odpusty: 19 III i 15 VIII.

Jasień (murowany rzymsko-kat. kościół par. z 2 ćw. XVIII w. z dzwonnicą kościelną i z barokowym wystrojem wnętrza, a także cenną ikoną Matki Bożej z Rudek z I poł. XVI w. – dziś sanktuarium Matki Bożej.

Od 6 lipca 1968 r. w głównym ołtarzu barokowego kościółka znajduje się obraz - ikona Matki Bożej przewieziona tutaj z kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Podczas uroczystości pod przewodnictwem Ks. Kardynała Karola Wojtyły i Ks. arcybiskupa Ignacego Tokarczuka utworzono w Jasieniu Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej.

Cudowny obraz jest ikoną bizantyjską z przełomu XV/XVI wieku malowaną na desce lipowej. Przedstawia Matkę Bożą z dzieciątkiem na lewej ręce, przedstawionym wschodnim zwyczajem jako władca. Jezus prawą rączkę nachyla ku ludziom z gestem błogosławieństwa, w lewej trzyma zwój Pisma Świętego, a o jego ponadziemskiej mądrości mówi namalowany wschodnim zwyczajem guz mądrości na czole. Obie postacie są umieszczone na tle złoconym, pokrytym roślinną ornamentacją. U góry po obu stronach, unoszą się archaniołowie Rafał i Gabriel. Brzegi boczne i dolny ikony stanowią fryz, w którym umieszczono 18 świętych Starego Przymierza związanych z osobą Matki Jezusowej, w tym 2 Nowego Testamentu: Kosma Jerozolimski i Jan Damasceński – wskazujące pośrednio, że pierwowzór obrazu powstał w IX lub w X wieku.

Ikona pochodzi ze wsi Żeleźnicy na Podolu. W 1612 r. znaleziono go w zgliszczach spalonej przez Tatarów cerkwi i umieszczono w kościele w Rudkach. Modliły się przed nim wielkie rzesze ludu oraz monarchowie: Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki i Jan III Sobieski. W 1921 roku obraz został koronowany, a w 1946 wskutek zmiany granic państwowych i repatriacji ludności polskiej potajemnie przez wysiedlanych Polaków przewieziony do Przemyśla. Tam umieszono go w kaplicy WSD i w 1950 r. poddano pierwszej konserwacji. Druga nastąpiła już w Jasieniu w 1976 r.

Cenną pamiątką z Rudek są ornaty tkane złotem i srebrem przez królową Marysieńkę Sobieską oraz złoty kielich z 4 herbami po jego bokach. Dziś sanktuarium opiekują się Księża Michalici.

Opracował Stanisław Orłowski


Pokaż obiekty z miejscowości Jasień

Wykaz miejscowości:

Bachlawa Baligród Bandrów Berezka Bereżnica Wyżna Bezmiechowa Bóbrka k. Soliny Brzegi dolne Buk Bukowiec Bykowce Bystre koło Baligrodu Bystre koło Michniowca Chmiel Chrewt Cisna Czarna Czaszyn Dwernik Glinne Górzanka Grąziowa Hoczew Hoszów Hołuczków Jankowce Jasień Jureczkowa Komańcza Kostryń Krościenko Kulaszne Lesko Leszczowate Liskowate Lutowiska Markowce Michniowiec Mokre Morochów Morochów Myczków Myczkowce Orelec Pakoszówka Paszowa Pisarowce Polana Polańczyk Poraż Puławy Płowce Raczkowa Radoszyce Rajskie Równia Rozpucie Roztoka Rudenka Rzepedź Sanoczek Sanok Serednica Siemuszowa Smolnik Sobień Sokole Solina Średnia Wieś Srogów Dolny Srogów Górny Stefkowa Strachocina Szczawne Terka Trepcza Trzcianiec Turzańsk Tyrawa Solna Tyrawa Wołoska Uherce Mineralne Ulucz Ustjanowa Górna Ustrzyki Dolne Ustrzyki Górne Wańkowa Wetlina Wisłoczek Wisłok Wielki Wojtkowa Wojtkówka Wola Michowa Wola Piotrowa Wołkowyja Wujskie Zabłotce Zagórz Załuż Zwierzyń Żłobek Łęg Łobozew Łodyna Łodzina Łopienka Łukawica