Rajskie (430 m n.p.m.) jest miejscowością przy małej obwodnicy bieszczadzkiej, położoną nad malowniczą zatoką przy ujściu Sanu do Jeziora Solińskiego.

Na uwagę turystów zasługują: letnia baza domków wczasowych Sanockiego Przedsiębiorstwa Nafty i Gazu z czynnym latem kąpieliskiem nad zalewem solińskim i wypożyczalnią sprzętu pływającego, nowy całoroczny obiekt noclegowy Centrum Wolontariatu Archidiecezji Przemyskiej, urocza dolina Sanu z bezpośrednim sąsiedztwem Parku krajobrazowego Doliny Sanu stanowiącego otulinę BPN z dużą ilością zwierząt puszczańskich i prawdziwymi uroczyskami, widokowe odkryte wzgórza nad zatoką Jeziora Solińskiego dające rozległe panoramy od nowego kościoła na okolicę i wciśniętą w okoliczne wzgórza malowniczą zatokę „bieszczadzkiego morza”.

Najważniejsze epizody z przeszłości:

Podczas powierzchniowych badań archeologicznych przeprowadzonych w tej miejscowości przez 3 ekipy archeologów na stożkowatym wzgórzu w kształcie elipsy położonym wśród podmokłych łąk na lewym brzegu Sanu w odl. ok. 100 m na płn. od cerkwi (w miejscu z natury obronnym) odkryto zabytki prezentujące kulturę łużycką i wczesne średniowiecze. Brak dokładnych badań uniemożliwia stwierdzenie, czy była tu osada otwarta, czy też niewielkie grodzisko.

Nazwa wsi Rajskie kształtowała się w XV i XVI w. Wieś zmieniała wówczas nazwę z Ralskie (1425) na Rayskie (1436), Ralskye (1441), Ralszke (1482), Ralschkye (1489), Rayszkye (1493), Ralskye (1530).

1425 r. – przynosi pierwszą historyczną i ciekawą zarazem wzmiankę o miejscowości, z której dowiadujemy się, iż katolik Jan z Rajskiego zobowiązał się przed sądem ziemskim, że nie będzie nadal mieszkał wspólnie z kobietą nie ochrzczoną, Wołoszką Tatianą, z którą mieszkał od dłuższego czasu, pod groźbą spalenia go ogniem bez osobnego dowodu.

1436 r. – wieś była własnością szlachecką w sobieńskich dobrach Kmitów w historycznej ziemi sanockiej. Z akt sądowych dowiadujemy się, iż Jan Goligay ze Strzałkowa jako zastępca swojej żony Małgorzaty pozwał przed sąd kasztelana przemyskiego Mikołaja Kmitę z Wiśnicza za zajęcie gwałtem dóbr ojczystych Małgorzaty, przypadłych jej prawem bliższości po jej bracie rodzonym zm. Janie Kmicie i dzieciach tegoż z Bachórza: tj. zamek Sobień z wsiami i wolami doń należącymi: Solina, Rajskie, Chrewt i innymi.

1441 r. – nastąpił podział dóbr między Małgorzatą (żoną Przedpełka Mościca z Wielkiego Koźmina), a jej stryjem Mikołajem Kmitą z Wiśnicza, kasztelanem przemyskim, na mocy którego Małgorzata odstąpiła stryjowi Mikołajowi i jego synom zamek Sobień z wsiami do zamku należącymi: Solina, Rajskie, Chrewt i inne.

1457 r. – Stanisław, Mikołaj i Jan, bracia niedzielni z Wiśnicza i synowie Mikołaja z Sobienia pozwali kasztelana lwowskiego Jana Kmitę z Wiśnicza o gwałtowne zajęcie dóbr przypadłych im sorte vulgariter loszem: zamku Sobień i wsi Rajskie, Chrewt, Jankowce i inne.

1481 – Jan Kmita z Sobienia, własciciel Rajskiego pozwał do sądu szlachetnie urodzonych Jana, Rafała, Mikołaja i Seweryna Tarnawskich o zabranie m.in 5 wołów wartości 10 grzywien pracowitemu Iwanowi z Rajskiego.

1482 r. – Hryć kniaź z Rajskiego występował jako ławnik sądu leńskiego wsi prawa wołoskiego zwanego „strągą” w Lesku w obecności zarządcy, krajnika i 6 innych kniaziów, gdzie kniaź Jaromir z Chrewtu przekazał połowę swego kniaźstwa w Chrewcie dzieciom swego syna Szemuczka, a połowę panu Janowi Kmicie Sobieńskiemu. Jako mieszakniec Rajskiego wymieniony jest też Hywan Wecznyk.

1489 r. – kasztelan sanocki Stanisław Kmita zapisał swojej żonie Katarzynie, córce Jana Amora z Tarnowa 6000 zł węgierskich na połowie swych dóbr: zamku Sobień i wsi do niego należących: Myczkowce, Solina, Rajskie, Chrewt, Polana, Tworylne i inne.

1493 r. – w źródłach występuje pop Baytko z Ralskyego i jego dzieci: Łukacz, Demko i Iwanek. Może już była cerkiew?

1508 r. – w źródłach występuje sołtys Roman z Rajskiego.

1515 r. – Chrewt należał do dóbr Leskich Kmity Sobieńskiego.

1518 r. – miejscowość przeszła na własność Piotra Kmity, kasztelana wojnickiego i marszałka wielkiego koronnego oraz jego brata rodzonego Stanisława Kmity z Leska.

1526 r. – we wsi uprawiano 7 łanów ziemi, był młyn i pop.

1529 r. – właścicielami wsi są bracia Piotr i Stanisław Kmitowie z Leska.

1530 r. – nadal uprawiano 7 łanów ziemi, we wsi był młyn i pop, a sołtys płacił ze swego łanu 12 groszy podatku.

1531 r. – wzmianka o wsi prawa wołoskiego (Ralskye valachica).

1536 r. – we wsi prawa wołoskiego (ville iuris valachici Ralskye) uprawiano 7 łanów ziemi, były dworzyszcza wołoskie, sołtys, czynny młyn i pop.

1540 r. – Sawko, kniaź z Rajskiego założył Ralską Wolę, czyli dzisiejszy Sawkowczyk.

1606 – 1616 r. – aktywnym kupcem był Kopko z Rajskiego sprzedający chmiel i wino na jarmarkach w Lesku, Birczy, Krakowie, a nawet w Pradze.

1672 r. – po najeździe Tatarów we wsi należącej wówczas do Romerów ocalały tylko 4 domy, gdyż jej zabudowania ordyńcy spalili, a mieszkańców uprowadzili w jasyr.

1773 r. – tuż po I rozbiorze Polski wieś była własnością Józefa Ossolińskiego, wojewody wołyńskiego.

1775 r. – wzmiankowana jest kaplica rzymskokatolicka w miejscowym dworze.

XIX w. – w poł. Tego stulecia wieś dzierżawił Teofil Romer, uczestnik powstania w 1846 r. Za udział w nim został skazany na 12 lat twierdzy.

1863 r. paroch z Rajskiego ks. Kuryło Czajkowski poświęcił w cerkwi Polakom wyruszającym do powstania styczniowego sztandary i broń, za co był przez 6 tygodni więziony w Sanoku. Podczas powstania zginął bohaterską śmiercią w Sandomierskiem syn zarządcy tutejszego majątku Ksawery Antoni Romer, urodzony w Rajskiem.

1870 r. – przed 1870 r. została założona kopalnia ropy naftowej prze ówczesną właścicielkę majątku Urszulę z hr. Łosiów hr. Golejewską. W 1870 r. majatki Rajskie, Sakowczyk, Studenne i Jaworzec po Karolu hr Łosiu przeszły w równych częściach na jego spadkobierców: Urszulę z hr. Łosiów hr. Golejewską, Andrzeja hr Łosia, Jadwigę z hr. Łosiów hr. Bobrowską, Julię hr. Łoś i Bronisława hr. Łosia. Z upływem lat między rodzeństwem dochodziło do regulacji spadku po ojcu. Rajskie i Studenne były wsiami z naturalnymi wyciekami oleju skalnego. Pierwsze badania geologiczne przeprowadził tutaj C.M. Paul odnotowując istnienie obfitych naturalnych wycieków. Rozpoczęto ich eksploatację, jednak nie zachowały się szczegółowsze informacje o wielkości i miejscach wydobycia ropy w tym majątku.

1872 – 75 r. – wybudowano w Rajskiem cerkiew murowaną, którą odnawiano w 1898 r. Obraz – ikona Matki Boskiej Tuchowskiej z I poł. XVII w. znajdujący się ongiś w tej cerkwi został uratowany i przechowywany jest aktualnie w Muzeum Narodowym w Krakowie.

1880 r. – odwiercono szyb o nazwie Bronisław (prawdopodobnie w miejscu starszego) i opracowania podają ten fakt jako odkrycie ropy w Rajskiem. W tym czasie na prawym brzegu Sanu (najstarsza część kopalni) istniały już szyby noszące imiona: Urszula, Wanda, Tadeusz, Maria, Tony, Regina tj. imiona współwłaścicieli kopalni i właścicieli majątku przed jego rozdrobnieniem.

1881 r. – w wyniku umowy między Urszulą z hr. Łosiów hr. Golejewską i Zofią z Gołuchowskich hr. Łoś klucz rajski stał się w całości własnością Urszuli hr. Golejewskiej.

1884 r. – wykonano trzy dalsze odwierty ropy naftowej, które zapoczątkowały rozwój kopalni na większą skalę.

1888 r. – Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego podaje, iż Rajskie (429 m n.p.m.) wraz z Sakowczykiem było wsią położoną na lewym brzegu Sanu, tworzącym w tym miejscu silne zagięcia przy omijaniu stromo w dolinę rzeki spadających ścian pasma górskiego. Na płd. -zach. od wsi wznosiła się Tousta (748 m), na zach. Kiczera (605 m), na płd. Otryt (752 m), a od wschodu stoki górskie dochodzące do 562 m. Wieś graniczyła wówczas na płd. Z Horodkiem (Gródkiem), na wschodzie przez San z Chrewtem (6 km), na płd. Ze Studennem. Od zachodu i wschodu obszar wsi oblewały wody rzeki Solinki i Sanu. W owym czasie (w latach 80-tych XIX w) wieś była siedzibą parafii gr.-kat., (w dekanacie zatwarnickim), która obejmowała swym zasięgiem także Horodek (Gródek), Studenne i Sakowczyk. Rzymscy katolicy należeli do parafii w Wołkowyi. Liczyła 111 domów, 772 mieszkańców (Sakowczyk 26 domów i 198 mieszkańców), a w posiadłości Urszuli hr. Golejewskiej dodatkowo 4 domy i 21 mieszkańców. Obszar większej (dworskiej) posiadłości ziemskiej zajmował 256 morgów roli, 48 – łąk, 73 – pastwisk, 590 – lasu; posiadłość mniejsza (gminna) liczyła 733 morgi roli, 98 – łąk, 114 – pastwisk. Wieś nie miała własnego lasu. Uposażenie proboszcza gr.-kat., obejmowało 84 morgi roli, 7 – łąk, 12 – pastwisk.

XIX w. – pod koniec stulecia miejscowy folwark należał do Urszuli hr. Golejowskiej, która na pocz. XX stulecia ofiarowała majątek w Rajskiem siostrom ze Zgromadzenia św. Wincentego a, Paulo. Siostry założyły tu klasztor i ochronkę dla dzieci, prowadziły uprawę winnej latorośli i zajmowały się majątkiem aż do 1945 r. W swoim klasztorze miały też kaplicę łacińską.

1921 r. – wieś liczyła 128 domów i 740 mieszkańców (w tym według wyznania: 676 unitów, 6 łacinników i 58 Żydów wyznania mojżeszowego).

1939 – 1944 – ostatnim parochem we wsi był ks. Iwan Jarosewicz, a jego uposażenie wynosiło 105 morgów roli.

W początkowym okresie II wojny światowej funkcjonowała we wsi placówka gestapo.

1944 r. – w sierpniu oddział partyzancki Mikołaja Muchy Kunickiego zniszczył zabudowania folwarczne, w których gospodarzyli niemcy.

Po II wojnie światowej wieś została całkowicie wysiedlona. Siostry usunięto z klasztoru, w którym stacjonowało wojsko. Po założeniu PGR-u zamieszkali w nim robotnicy rolni. Przez nieostrożność zaprószyli ogień i w 1954 r. klasztor spłonął. Pasterze urządzili sobie w opustoszałej cerkwi unickiej stajnię dla owiec (nie rozumieli istoty obrządku unickiego) doprowadzając do poważnych zniszczeń obiektu.

W latach 70-tych mieszkali w Rajskiem gen. Zygmunt Berling (1896-1980), dowódca I Armii WP i płk Józef Pawłusiewicz, autor książki „Na dnie jeziora”, który przeniósł się tutaj po zalaniu Łęgu.

1980 r. – 24 III nieznane siły ubeckie z polecenia partyjnych władz województwa krośnieńskiego wysadziły cerkiew z 1875 r. w powietrze, aby nie dopuścic do utworzenia w niej kościoła, o co zaczęli zabiegać mieszkańcy Rajskiego z ks. Stanisławem Szczepańskim, dziekanem z Wołkowyi. Pozostały po niej gruzy na przy cerkiewnym cmentarzu, gdzie odnaleźć jeszcze można kilka starych nagrobków.

Z dawnej zabudowy pozostała tylko XIX – wieczna kapliczka przy drodze.

2003 r. – oddano do użytku nowy dom rekolekcyjny na 100 miejsc, który zaczął budować z myślą o sprowadzeniu tu sióstr zakonnych ks. Stanisław Szczepański z Wołkowyi. Po jego przejściu na emeryturę decyzją Kurii Metropolitalnej w Przemyślu zmieniono przeznaczenie obiektu na Centrum Wolontariatu Archidiecezji Przemyskiej.

2004 r. – dziś mieszka w Rajskiem ok. 80 osób, jest sklep spożywczy, gospodarstwa agroturystyczne, nowy kościół z plebanią zamieszkałą przez emerytowanego ks. Stanisława Szczepańskiego, dom rekolekcyjny (Centrum Wolontariatu Archidiecezji Przemyskiej) i czynny w sezonie letnim (V – X) zakładowy ośrodek domków letniskowych SZNiG w Sanoku malowniczo położony nad samym Sanem.

Literatura:

1. Adam Fastnacht, Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, Część 1 (A – I), Do druku przygotowali Anna Fastnacht-Stupnicka i Antoni Gąsiorowski, Brzozów 1991. 2. Juliusz Marszałek, Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach, Wydawnictwo Stanisław Kryciński, Warszawa 1993, s. 188. 3. Józef Półćwiartek, Zniszczenia ostatniego najazdu tatarskiego w 1672 r. na obszarze ziemi sanockiej, Rocznik historyczno-Archiwalny 1994, Tom VII – VIII, s. 36, 33 – 42. 4. Maciej Augustyn, Mieszkańcy Bieszczadów w powstaniu styczniowym, Bieszczad nr 6, Ustrzyki Dolne 1999, s. 157., tenże, Początki górnictwa naftowego w Bieszczadach, Bieszczad nr 7, Ustrzyki Dolne 2000, s. 251. 5. Józef Pawłusiewicz, Na dnie jeziora, LSW Warszawa 1981. 6. Andrzej Potocki, Wokół bieszczadzkich zalewów. Przewodnik z legendami, Krosno 2001, s. 136 - 139. 7. Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty, Oficyna Wydawnicza „Rewasz” (Wydanie dziesiąte aktualizowane), Pruszków 2004, s. 344 - 345. 8. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich..., Warszawa 1888, T. IX, s. 499

Opracował Stanisław Orłowski


Pokaż obiekty z miejscowości Rajskie

Wykaz miejscowości:

Bachlawa Baligród Bandrów Berezka Bereżnica Wyżna Bezmiechowa Bóbrka k. Soliny Brzegi dolne Buk Bukowiec Bykowce Bystre koło Baligrodu Bystre koło Michniowca Chmiel Chrewt Cisna Czarna Czaszyn Dwernik Glinne Górzanka Grąziowa Hoczew Hoszów Hołuczków Jankowce Jasień Jureczkowa Komańcza Kostryń Krościenko Kulaszne Lesko Leszczowate Liskowate Lutowiska Markowce Michniowiec Mokre Morochów Morochów Myczków Myczkowce Orelec Pakoszówka Paszowa Pisarowce Polana Polańczyk Poraż Puławy Płowce Raczkowa Radoszyce Rajskie Równia Rozpucie Roztoka Rudenka Rzepedź Sanoczek Sanok Serednica Siemuszowa Smolnik Sobień Sokole Solina Średnia Wieś Srogów Dolny Srogów Górny Stefkowa Strachocina Szczawne Terka Trepcza Trzcianiec Turzańsk Tyrawa Solna Tyrawa Wołoska Uherce Mineralne Ulucz Ustjanowa Górna Ustrzyki Dolne Ustrzyki Górne Wańkowa Wetlina Wisłoczek Wisłok Wielki Wojtkowa Wojtkówka Wola Michowa Wola Piotrowa Wołkowyja Wujskie Zabłotce Zagórz Załuż Zwierzyń Żłobek Łęg Łobozew Łodyna Łodzina Łopienka Łukawica